Współorganizator – NARODOWE CENTRUM KULTURY

Współorganizator – NARODOWE CENTRUM KULTURY

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

– Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
– Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
– Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

– Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
– Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
– Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.